Lesson 22
後邊 (后边) [hòubiān]back
 [xiǎo]small
花園 (花园) [huāyuán]garden
房子 [fángzi]house
客廳 (客厅) [kètīng]drawing room
旁邊 (旁边) [pángbiān]side
書房 (书房) [shūfáng]study
椅子 [yĭzi]chair
 [shăo]few
桌子 [zhuōzi]table
上邊 (上边) [shàngbiān]top
總是 (总是) [zŏngshì]always
 (总) [zǒng]always
整理 [zhěnglĭ]to put in order
廚房 (厨房) [chúfáng]kitchen
對面 (对面) [duìmiàn]opposite direction
幫助 (帮助) [bāngzhu]to help
 (帮) [bāng]to help
餐廳 (餐厅) [cāntīng]dining-hall
左邊 (左边) [zuŏbiān]left
裡邊 (里边) [lĭbiān]inside
房間 (房间) [fángjiān]room
臥室 (卧室) [wòshì]bedroom
洗澡間 (洗澡间) [xǐzăojiān]bathroom
洗澡 [xĭ zăo]bathe
怎麼樣 (怎么样) [zĕnmeyàng?]how
外邊 (外边) [wàibiān]outside
下邊 (下边) [xiàbiān]bottom
前邊 (前边) [qiánbiān]front
右邊 (右边) [yòubiān]right
中間 (中间) [zhōngjiān]middle
窗戶 (窗户) [chuānghu]window
 [tào]measure word for a set
 [bă]measure word for objects with handles or things to take hold of
Lesson 23
正在 [zhèngzài]just
電視 (电视) [diànshì]television
 [jiē]receive
電話 (电话) [diànhuà]telephone call
沒有 (没有) [méiyou]not
復習 (复习) [fùxí]to review
課文 (课文) [kèwén]text
新聞 (新闻) [xīnwén]news
友好 [yǒuhǎo]friendly
代表團 (代表团) [dàibiăotuán]delegation
代表 [dàibiăo]delegate
參觀 (参观) [cānguān]to visit
工廠 (工厂) [gōngchăng]factory
工人 [gōngrén]worker
訪問 (访问) [făngwèn]to visit
照片 [zhàopiàn]photograph
打電話 (打电话) [dă diànhuà]to make a phone call
明天 [míngtiān]tomorrow
 [chéng]city
外邊 (外边) [wàibiān]outside
玩兒 (玩儿) [wánr]to play
出發 (出发) [chūfā]to start out
開車 (开车) [kāi chē]drive a car
接人 [jiē rén]to meet (a person at airport or station)
總機 (总机) [zǒngjī]switchboard
分機 (分机) [fēnjī]extension (telephone)
佔線 (占线) [zhàn xiàn]busy (telephone)
打錯了 (打错了) [dǎ cuò le]wrong number
號碼 (号码) [hàomǎ]number
人民日報 (人民日报) [Rénmín Rìbào]the People's Daily
Lesson 24
點心 (点心) [diănxin]snack
農村 (农村) [nóngcūn]rural areas
農民 (农民) [nóngmín]peasant
火車 (火车) [huŏchē]a train
鍛鍊 (锻炼) [duànliàn]training
回答 [húidá]to answer
 [xiē]some
 (难) [nán]difficult
生詞 (生词) [shēngcí]vocabulary
 (词) [cí]works
 [niàn]read
練習 (练习) [liànxí]to practice
認真 (认真) [rènzhēn]diligent
 [dǒng]understand
安娜 [Ānnà]Anna
王書文 (王书文) [Wáng Shūwén]a name
Lesson 25
 [de]obtain
 [wǎn]late
 [tíng]to stop
前邊 (前边) [qiánbiān]front
 [hé]river
游泳 [yóu yŏng]to swim
準備 (准备) [zhŭnbèi]to prepare
 (钓) [diào]to fish with a hook and bait
 (鱼) [yú]fish
 (汤) [tāng]soup
 [wèi]seat
 [kuài]fast
哪裡 (哪里) [nǎli]where
 [màn]slow
教練 (教练) [jiàoliàn]a coach
不錯 (不错) [búcuò]not bad
麵包 (面包) [miànbāo]bread
火腿 [huŏtuĭ]ham
一點兒 (一点儿) [yìdiănr]a little
奶酪 [năilào]cheese
 [zài]again
礦泉水 (矿泉水) [kuàngquánshuǐ]mineral water
清楚 [qīngchu]clear
流利 [liúlì]fluent
整齊 (整齐) [zhĕngqí]tidy
 [cài]vegetable
餃子 (饺子) [jiăozi]dumpling
雞蛋 (鸡蛋) [jīdàn]egg
牛奶 [niúnăi]milk
比較 (比较) [bĭjiào]compare
Lesson 26
研究 [yánjiū]research
文學 (文学) [wénxué]literature
 [zăo]morning
 (谈) [tán]to talk
 (会) [huì]know how to
 (当) [dāng]serve as
翻譯 (翻译) [fānyi]translator
 [néng]able
加深 [jiāshēn]to deepen
人民 [rénmín]the people
了解 [liăojiĕ]to understand
有名 [yŏumíng]famous
作家 [zuòjiā]writer
或者 [huòzhĕ]or
 [jiù]just
應該 (应该) [yīnggāi]should
 (俩) [liǎ]both
可以 [kĕyĭ]may
理想 [lĭxiăng]ideal
可是 [kĕshì]but
容易 [róngyi]easy
成語 (成语) [chéngyŭ]proverb
歌劇 (歌剧) [gējù]opera
小說 (小说) [xiǎoshuō]novel
詩歌 (诗歌) [shīgē]poem
 (画) [huà]to paint
畫兒 (画儿) [huàr]picture
晚飯 (晚饭) [wănfàn]dinner
進來 (进来) [jìn lái]come in
唱片 [chàngpiàn]record
魯迅 (鲁迅) [Lŭ Xùn]Lu Xun
郭沫若 [Guō Mòruò]Guo Moruo
Lesson 27
開始 (开始) [kāishĭ]to begin
大使館 (大使馆) [dàshĭguăn]embassy
大使 [dàshĭ]ambassador
招待會 (招待会) [zhāodàihuì]a reception
 [jiǔ]wine
 (尝) [cháng]to taste
茅台酒 [máotáijiŭ]Mao-tai (a Chinese strong liquor)
 (为) [wèi]for
健康 [jiànkāng]health
乾杯 (干杯) [gān bēi]to toast
友誼 (友谊) [yŏuyì]friendship
葡萄酒 [pútáojiŭ]wine
葡萄 [pútáo]grape
 [cài]vegetable
筷子 [kuàizi]chopsticks
 (试) [shì]to try
文化 [wénhuà]culture
參贊 (参赞) [cānzàn]counselor
夫人 [fūren]lady
 [yòu]again
大家 [dàjiā]everyone
 [dào]go to
 (楼) [lóu]building
白蘭地 (白兰地) [báilándì]brandy
香檳酒 (香槟酒) [xiāngbīnjiǔ]champagne
武官 [wǔguān]military attaché
一秘 [yímì]first secretary
 [bìng]
小學生 (小学生) [xiăoxuéshēng]elementary school student
 [lǐ]plum
非常好!Good Job!
 
Select Vocabulary List and Level:
textbook:
lesson:   to
character set:
Login to Access Personalized Features: