gender: male
PCR Lesson 1 Pronunciation Practice
Familiarize yourself with the pinyin spellings for the following sounds. Listen carefully to the differences between the tones. Practice by repeating the sounds aloud.
Most of the syllables below have English-like pronunciations.

Initials:

b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bāo
 
báo
 
bǎo
 
bào
 
bān
 
bán
 
bǎn
 
bàn
 
 
 
 
 
 
 
 
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pāo
 
páo
 
pǎo
 
pào
 
pān
 
pán
 
pǎn
 
pàn
 
 
 
 
 
 
 
 
g
 
 
 
 
 
gāo
 
gáo
 
gǎo
 
gào
 
gān
 
gán
 
gǎn
 
gàn
 
 
 
 
k
 
 
 
 
 
kāo
 
káo
 
kǎo
 
kào
 
kān
 
kán
 
kǎn
 
kàn
 
 
 
 
h
 
 
 
 
 
hāo
 
háo
 
hǎo
 
hào
 
hān
 
hán
 
hǎn
 
hàn
 
 
 
 
l
 
 
 
 
 
lāo
 
láo
 
lǎo
 
lào
 
lān
 
lán
 
lǎn
 
làn
 
 
 
 
 
 
 
 
n
 
 
 
 
 
nāo
 
náo
 
nǎo
 
nào
 
nān
 
nán
 
nǎn
 
nàn
 
 
 
 
 
 
 
 

Finals:

a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ao
 
bāo
 
báo
 
bǎo
 
bào
 
pāo
 
páo
 
pǎo
 
pào
 
nāo
 
náo
 
nǎo
 
nào
 
lāo
 
láo
 
lǎo
 
lào
 
gāo
 
gáo
 
gǎo
 
gào
 
kāo
 
káo
 
kǎo
 
kào
 
hāo
 
háo
 
hǎo
 
hào
an
 
bān
 
bán
 
bǎn
 
bàn
 
pān
 
pán
 
pǎn
 
pàn
 
nān
 
nán
 
nǎn
 
nàn
 
lān
 
lán
 
lǎn
 
làn
 
gān
 
gán
 
gǎn
 
gàn
 
kān
 
kán
 
kǎn
 
kàn
 
hān
 
hán
 
hǎn
 
hàn

Words and Phrases:

nǐ hǎo
 
 
 
 
 
hāo
 
háo
 
hǎo
 
hào
nǐ hǎo
Gǔbō
 
 
 
 
 
 
 
 
Gǔbō
Pàlánkǎ
 
 
 
 
 
lān
 
lán
 
lǎn
 
làn
 
 
 
 
Pàlánkǎ
Activity
Read and record the following words and phrases.
When you have finished upload your audio file using the appropriate dropbox assignment. You can record the assignment directly into the dropbox as an alternative to using a separate recording application.
Read and Record
Read and record the following words and phrases:
 
be
 
pe
 
ge
 
he
 
ji
 
ne
 
a
 
i
 
u
 
ao
 
an

 
 
 
 
lán
 
 
 
hǎo

nǐ hǎo

Gǔbō

Pàlánkǎ