gender: male
PCR Lesson 7 Pronunciation Practice
Familiarize yourself with the pinyin spellings for the following sounds. Listen carefully to the differences between the tones. Practice by repeating the sounds aloud.
Finals that begin with i or u when not preceded by an initial consonant are spelled with a y or w respectively. So the syllable
ing
below is spelled
ying
,
iang
is spelled
yang
, and
uang
is spelled
wang
.

Initials:

j
 
jiē
 
jié
 
jiě
 
jiè
 
jīn
 
jín
 
jĭn
 
jìn
 
jiāng
 
jiáng
 
jiǎng
 
jiàng
 
jīng
 
jíng
 
jĭng
 
jìng
h
 
huāng
 
huáng
 
huǎng
 
huàng

Finals:

ing
 
yīng
 
yíng
 
yĭng
 
yìng
 
bīng
 
bíng
 
bĭng
 
bìng
 
pīng
 
píng
 
pĭng
 
pìng
 
jīng
 
jíng
 
jĭng
 
jìng
iang
 
yāng
 
yáng
 
yǎng
 
yàng
 
jiāng
 
jiáng
 
jiǎng
 
jiàng
uang
 
wāng
 
wáng
 
wǎng
 
wàng
 
huāng
 
huáng
 
huǎng
 
huàng
 
zhuāng
 
zhuáng
 
zhuǎng
 
zhuàng
 
chuāng
 
chuáng
 
chuǎng
 
chuàng

Words and Phrases:

Běijīng
 
bēi
 
béi
 
běi
 
bèi
 
jīng
 
jíng
 
jǐng
 
jìng
Běijīng
Cháng Jiāng
 
chāng
 
cháng
 
chǎng
 
chàng
 
jiāng
 
jiáng
 
jiǎng
 
jiàng
Cháng Jiāng
Huáng Hé
 
huāng
 
huáng
 
huǎng
 
huàng
 
 
 
 
Huáng Hé
Chángchéng
 
chāng
 
cháng
 
chǎng
 
chàng
 
chēng
 
chéng
 
chěng
 
chèng
Chángchéng
shénme
 
shēn
 
shén
 
shěn
 
shèn
 
 
 
 
shénme
Activity
Read and record the following words and phrases.
When you have finished upload your audio file using the appropriate dropbox assignment. You can record the assignment directly into the dropbox as an alternative to using a separate recording application.
Read and Record
Read and record the following words and phrases:
 
shénme
dìtú
shéi de
Zhōngguó
nǐ kàn
Běijīng
Shànghăi
Cháng Jiāng
Huáng Hé
Chángchéng
Zhè shì shénme?
Zhè shì dìtú.
Zhè shì shéi de dìtú?
Zhè shì Gŭbō de dìtú.
Nà shì shéi de dìtú?
Nà shì wŏ de dìtú.
Zhè shì Zhōngguó dìtú ma?
Bú shì, zhè shì Měiguó dìtú.
Nà shì Shànghăi ma?
Shì, zhè shì Shànghăi.
Nà shì Chángchéng ma?
Bú shì, nà shì Huáng Hé. Zhè shì Cháng Jiāng.