gender: male
PCR Lesson 8 Pronunciation Practice
Familiarize yourself with the pinyin spellings for the following sounds. Listen carefully to the differences between the tones. Practice by repeating the sounds aloud.
Finals that begin with i or u when not preceded by an initial consonant are spelled with a y or w respectively. So the syllable
in
below is spelled
yin
,
ian
is spelled
yan
, and
uan
is spelled
wan
.

Initials:

q
 
 
 
 
 
qiē
 
qié
 
qiě
 
qiè
 
qiān
 
qián
 
qiǎn
 
qiàn
 
qīn
 
qín
 
qĭn
 
qìn
 
qīng
 
qíng
 
qĭng
 
qìng
x
 
 
 
 
 
xiē
 
xié
 
xiě
 
xiè
 
xiān
 
xián
 
xiǎn
 
xiàn
 
xīn
 
xín
 
xĭn
 
xìn
 
xīng
 
xíng
 
xĭng
 
xìng

Finals:

in
 
yīn
 
yín
 
yĭn
 
yìn
 
pīn
 
pín
 
pĭn
 
pìn
 
nīn
 
nín
 
nĭn
 
nìn
 
jīn
 
jín
 
jĭn
 
jìn
 
qīn
 
qín
 
qĭn
 
qìn
 
xīn
 
xín
 
xĭn
 
xìn
ian
 
yān
 
yán
 
yǎn
 
yàn
 
piān
 
pián
 
piǎn
 
piàn
 
niān
 
nián
 
niǎn
 
niàn
 
jiān
 
jián
 
jiǎn
 
jiàn
 
qiān
 
qián
 
qiǎn
 
qiàn
 
xiān
 
xián
 
xiǎn
 
xiàn
uan
 
wān
 
wán
 
wǎn
 
wàn
 
nuān
 
nuán
 
nuǎn
 
nuàn
 
kuān
 
kuán
 
kuǎn
 
kuàn
 
huān
 
huán
 
huǎn
 
huàn

Words and Phrases:

xī yān
 
 
 
 
 
yān
 
yán
 
yǎn
 
yàn
xī yān
kèqi
 
 
 
 
 
shī
 
shí
 
shǐ
 
shì
kèqi
huānyíng
 
huān
 
huán
 
huǎn
 
huàn
 
yīng
 
yíng
 
yǐng
 
yìng
huānyíng
Activity
Read and record the following words and phrases.
When you have finished upload your audio file using the appropriate dropbox assignment. You can record the assignment directly into the dropbox as an alternative to using a separate recording application.
Read and Record
Read and record the following words and phrases:
 
qǐng
 
 
chá
 
nín
 
jìn

 
huānyíng
xièxie
kèqi
xī yān
kāfēi
píjiǔ
niúnǎi
xiānsheng
tàitai
Lǎishī nín hǎo!
Nǐ hǎo, qǐng jìn!
Zhè shì wǒ péngyou Pàlánkǎ.
Huānyíng, huānyíng. Qǐng hē chá.
Xièxie.
Bú kèqi. Nǐ xīyān ma?
Wǒ bù xīyān.