gender: male
PCR Lesson 9 Pronunciation Practice
Familiarize yourself with the pinyin spellings for the following sounds. Listen carefully to the differences between the tones. Practice by repeating the sounds aloud.
As mentioned in the previous lesson finals that begin with i, u, or ü when not preceded by an initial consonant are spelled with a y for i, a w for u and yu for ü. The syllable
iao
below is spelled
yao
,
uei
is spelled
wei
,
uai
is spelled
wai
,
uen
is spelled
wen
,
üe
is spelled
yue
,
üan
is spelled
yuan
, and
ün
is spelled
yun
.

Initials:

j
 
 
 
 
 
jiāo
 
jiáo
 
jiǎo
 
jiào
 
juē
 
jué
 
juě
 
juè
 
juān
 
juán
 
juǎn
 
juàn
 
jūn
 
jún
 
jŭn
 
jùn
q
 
 
 
 
 
qiāo
 
qiáo
 
qiǎo
 
qiào
 
quē
 
qué
 
quě
 
què
 
quān
 
quán
 
quǎn
 
quàn
 
qūn
 
qún
 
qŭn
 
qùn
x
 
 
 
 
 
xiāo
 
xiáo
 
xiǎo
 
xiào
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
 
xuān
 
xuán
 
xuǎn
 
xuàn
 
xūn
 
xún
 
xŭn
 
xùn

Finals:

iao
 
yāo
 
yáo
 
yǎo
 
yào
 
diāo
 
diáo
 
diǎo
 
diào
 
tiāo
 
tiáo
 
tiǎo
 
tiào
 
jiāo
 
jiáo
 
jiǎo
 
jiào
 
qiāo
 
qiáo
 
qiǎo
 
qiào
 
xiāo
 
xiáo
 
xiǎo
 
xiào
uei (-ui)
 
wēi
 
wéi
 
wěi
 
wèi
 
duī
 
duí
 
duĭ
 
duì
 
tuī
 
tuí
 
tuĭ
 
tuì
 
guī
 
guí
 
guĭ
 
guì
uai
 
wāi
 
wái
 
wǎi
 
wài
 
guāi
 
guái
 
guǎi
 
wài
 
kuāi
 
kuái
 
kuǎi
 
kuài
un
 
wēn
 
wén
 
wěn
 
wèn
 
dūn
 
dún
 
dŭn
 
dùn
 
tūn
 
tún
 
tŭn
 
tùn
üe
 
yuē
 
yué
 
yuě
 
yuè
 
juē
 
jué
 
juě
 
juè
 
quē
 
qué
 
quě
 
què
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
üan
 
yuān
 
yuán
 
yuǎn
 
yuàn
 
juān
 
juán
 
juǎn
 
juàn
 
quān
 
quán
 
quǎn
 
quàn
 
xuān
 
xuán
 
xuǎn
 
xuàn
ün
 
yūn
 
yún
 
yŭn
 
yùn
 
jūn
 
jún
 
jŭn
 
jùn
 
qūn
 
qún
 
qŭn
 
qùn
 
xūn
 
xún
 
xŭn
 
xùn

Words and Phrases:

jiào
 
jiāo
 
jiáo
 
jiǎo
 
jiào
jiào
qǐngwèn
 
qīng
 
qíng
 
qǐng
 
qìng
 
wēn
 
wén
 
wěn
 
wèn
qǐngwèn
guì xìng
 
guī
 
guí
 
guǐ
 
guì
 
xīng
 
xíng
 
xǐng
 
xìng
guì xìng
xuésheng
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
 
shēng
 
shéng
 
shěng
 
shèng
xuésheng
liúxuéshēng
 
liū
 
liú
 
liǔ
 
liù
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
 
shēng
 
shéng
 
shěng
 
shèng
liúxuéshēng
xuéyuàn
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
 
yuān
 
yuán
 
yuǎn
 
yuàn
xuéyuàn
xuéxí
 
xuē
 
xué
 
xuě
 
xuè
 
 
 
 
xuéxí
Activity
Read and record the following words and phrases.
When you have finished upload your audio file using the appropriate dropbox assignment. You can record the assignment directly into the dropbox as an alternative to using a separate recording application.
Read and Record
Read and record the following words and phrases:
 
guì
 
jiào
 
xìng
 
wèn
 
xué
 
shēng
 
yuàn
 
 
liú
 
wài

 
qǐngwèn
xuésheng
guì xìng
jiào
wàiyŭ
xuéyuàn
xuéxí
Hànyŭ
liúxuéshēng
Qǐngwèn, nín shì Zhōngguó rén ma?
Wŏ bú shì Zhōngguó rén.
Wŏ shì Měiguó rén.
Nín guì xìng?
Wŏ xìng Xiè, jiào Xiè Guóyŏu.
Nǐ shì wàiyŭ xuéyuàn de xuésheng ma?
Shì. Wŏ shì wàiyŭ xuéyuàn de xuésheng.
Wŏ xuéxí Hànyŭ.